โครงการสำนักงานกล่องทองการบัญชีออนไลน์แฟรนไชส์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ได้การรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ  และ บริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee ทำให้การจัดทำบัญชีสะดวก ง่ายต่อการดูข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระการทำงานบัญชี สำนักงานมีแผนที่จะเปิดสาขาในต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า โครงการสำนักงานกล่องทองการบัญชีออนไลน์แฟรนไชส์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ได้แก่ นักบัญชีจบใหม่ ผู้ทำงานบัญชีอยู่แล้ว แต่มีความต้องการทำสำนักงานบัญชีเข้าร่วมโครงการ

1. หลักการ และเหตุผล

            ด้วย บริษัท กล่องทองการบัญชี จำกัด ได้ศึกษาการทำบัญชีในระบบบัญชีออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม eBunchee ถือเป็น นวัตกรรมใหม่ของการทำงานบัญชี ที่มีระบบการทำบัญชีเช่นเดียวกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำบัญชี เพื่อขยายสาขาสำนักงานบัญชีในต่างจังหวัด จะทำให้การทำบัญชี เป็นเรื่องง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ลดขั้นตอนการทำงาน  ข้อมูลที่ได้รวดเร็วทันต่อการตัดสินใจในการบริหารกิจการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.   เพื่อขยายสาขาสำนักงานบัญชี ภายใต้ชื่อ สำนักงานกล่องทองการบัญชีออนไลน์แฟรนไชส์ ไปตามจังหวัดต่างๆ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง

2.   เพื่อสร้างผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีรายใหม่ภายใต้ชื่อ โครงการสำนักงานกล่องทองการบัญชี ออนไลน์แฟรนไชส์ โดยแยกเป็นรายสาขาตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

3.   เพื่อสร้างการบริการรับทำบัญชีภายใต้ชื่อ โครงการสำนักงานกล่องทองการบัญชีออนไลน์แฟรนไชส์”  ที่มีระบบการทำบัญชีที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จัก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. ลักษณะของระบบการดำเนินธุรกิจ

1.  บริษัท กล่องทองการบัญชี  จำกัด เป็นเจ้าของระบบการให้บริการรับทำบัญชีภายใต้ชื่อ โครงการสำนักงานกล่องทองการบัญชีออนไลน์แฟรนไชส์ร่วมกับ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ ซึ่งได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และบริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัดเจ้าของโปรแกรม eBunchee

2.  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านการประเมินศักยภาพก่อนการเข้าร่วมโครงการ ก่อน ถึงจะได้เข้ารับการอบรม และฝึกปฏิบัติด้านต่างๆ เช่นระบบการทำงาน ด้านเอกสาร ด้านภาษีอากร ประกันสังคม การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมeBunchee การจัดทำกระดาทำการ และการปิดบัญชีประจำปี เป็นต้น 

3. กลุ่มเป้าหมาย

 3.1 นักบัญชีที่รับทำบัญชีอิสระที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

 3.2.นักบัญชีที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการสำนักงานรับทำบัญชี

3.3. สำนักงานบัญชีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.     การดำเนินงาน

4.1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ

–  กรรีบุคคลธรรมดาใช้สำเนาบัตรประชาชน และวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป

     –  กรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ,สำเนาสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ และวุฒิการศึกษา ของผู้มีอำนาจระดับ ปวส.ขึ้นไป

 4.2. เข้าร่วมประชุมเบื้องต้น และต้องผ่านการประเมินศักยภาพก่อนการเข้าร่วมโครงการ

 4.3. เมื่อผ่านข้อ 4.2  และทำสัญญาเข้าร่วมโครงการแล้ว จึงจะเข้ารับการอบรมในเรื่องระบบงานต่างๆ ประกอบด้วย

 4.3.1. ระบบการรับเอกสาร การจัดเตรียมเอกสารก่อนการบันทึกบัญชี

 4.3.2. ระบบการทำบัญชี และปิดบัญชีประจำปี

 4.3.3. การจัดเก็บฐานข้อมูล บน CLOUD และ ที่สำนักงานส่วนกลาง

 4.3.4.ระบบการส่งเอกสารคืนให้ลูกค้า พร้อม ไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัญชี

5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

5.1.บริษัท  กล่องทองการบัญชี จำกัด รับผิดชอบ

5.1.1. การให้คำปรึกษา เรื่องการทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร

 

5.1.2. จัดหาผู้สอบบัญชี

5.1.3. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตรวจสอบการทำบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการ

5.2.ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ

5.2.1. ประสานงานในส่วนของความถูกต้อง และครบถ้วนของการรับ ส่ง เอกสารทำการบัญชี

5.2.2. รับผิดชอบในเรื่อง การจัดทำภาษี  ประกันสังคม และเงินที่รับจากลูกค้าเพื่อดำเนินการนำส่งส่วนงานราชการ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม( ภ.พ.30) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53,ประกันสังคม และเงินรับอื่นเพื่อดำเนินการแทนลูกค้า

5.2.3. รับผิดชอบในการทำบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ,ตามประมวลรัษฎากร และเสร็จตามกำหนด( นำส่งงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ได้ทันตามกำหนด )

5.2.4. ผุ้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าบริการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีสาขา

5.2.5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสำนักงานบัญชีสาขา

6.   ระยะเวลา

ระยะเวลาการทำสัญญา 3 ปี

7.    ค่าใช้จ่าย

7.1.ค่าดำเนินการสำนักงานกล่องทองการบัญชีออนไลน์แฟรนไชส์ 10 %ของรายได้ค่าทำบัญชี

7.2.ค่าสบทบกองทุน ส่งเสริมการขาย 5%ของรายได้ค่าทำบัญชี

7.3.ค่าสมทบกองทุนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee 5 % ของรายได้ค่าทำบัญชี

8. การลงทุน

–   คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง ราคาประมาณ                                              15,000.-

–  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท หรือ เลเซอร์เจ็ท 1 เครื่อง ราคาประมาณ                      5,000.-

–  โทรศัพท์พื้นฐาน 1 เครื่องพร้อมเบอร์ ใช้ต่ออินเทอร์เน็ต 1 คู่สาย               5,000.-

                                                                                          รวม                      25,000.-

9. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

9.1.  เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน

9.2.  เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลา

9.3.  เป็นผู้มีความพร้อมในด้านสถานที่เปิดสำนักงานบัญชี

9.4.  เป็นผู้มีความรู้ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีระดับ ปวส.บัญชี 3 ปีขึ้นไป

10. สิ่งที่ได้รับ

10.1.  การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารสำนักงานบัญชี

10.2.  การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

     –  การให้คำแนะนำในการรับงานลุกค้า  การจัดทำเอกสาร  การจัดทำภาษี การวางบิลเก็บเงินค่าบริการรับทำบัญชี และการทำรายงานประจำเดือน

     –  การให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ

     –  การช่วยตรวจสอบมาตรฐานการทำงานในด้านต่าง ๆ

     –  ารแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

     –  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ

 

…………………………………………..